Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een cliëntendossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat naast uw naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres ook aantekeningen over uw zorgvraag, evt. onderzoek, behandelingen, beoogde doelen en evaluaties.

Ook worden in het dossier zo nodig gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Zo is uw dossier veilig gesteld in een digitaal cliëntendossier met wachtwoord of een afsluitbare dossierkast. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier; andere mensen hebben geen toegang tot uw gegevens,
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • het informeren van andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Indien hier sprake van is, zal ik hiervoor uw toestemming vragen.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie met mijn collega’s,
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor bijv. het opstellen van een factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige  behandelovereenkomst (WOGB) wordt vereist, 20 jaar bewaard. U mag te allen tijde uw cliëntendossier inzien. U kunt tevens aangeven wanneer gegevens niet in het cliëntendossier mogen worden opgenomen.

Bij een data-lek of inbraak heb ik meldplicht aan Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag (www.rijksoverheid.nl)

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzone therapie’
 • de kosten van het consult

De zorgfactuur wordt tevens opgeslagen in mijn computer t.b.v. mijn administratie. Deze is beveiligd met een wachtwoord.

 

Ik heb dit privacy document gelezen:

 

Datum : ______________________        Naam cliënt:                 ______________________

 

Plaats:  ______________________        Handtekening cliënt:     ______________________